Regler

1 § Tävlingsformer

Boule är en sport där man kan spela: • tre spelare mot tre (trippel), • två spelare mot två (dubbel), • en spelare mot en (singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och i singel har varje spelare tre klot. Varje annan tävlingsform kräver dispens

2a § Godkända Boule klot

1) De ska vara av metall.

2) De ska ha en diameter mellan 70,5 mm och 80,0 mm.

3) De ska väga mellan 650 g och 800 g.

Det är tillåtet att gravera in spelarens namn eller initialer på kloten,

3 § Godkända lillar

Lillar ska vara av trä. Lillen ska ha en diameter 30 mm (+/- 1 mm) utan synlig avvikelse från sfärisk form. Färgade lillar, oavsett kulör, är tillåtna. I inget fall ska lillen kunna tas upp med magnet.

5 § Spelområde och markerade Boule banor.

Dessa ska vara minst 4 m breda och 15 m långa för nationella mästerskap och internationella tävlingar. För andra tävlingar kan berört förbund tillåta andra mått, dock ej under 3 x 12 meter.

Om banorna omges av fasta barriärer eller liknande ska avståndet vara minst 1 m från dessa till dödlinjen.

6 § Spelstart, ringen

Spelarna ska bege sig till den anvisade spelbanan och hemmalaget kastar ut lillen.

Laget som ska kasta ut lillen bestämmer vem inom laget som ska välja plats för ringen, vem som ska kasta ut lillen och vem som ska kasta första klotet.

Två lag som av tävlingsledningen anvisats en spelbana får inte utan domarens tillstånd byta till annan spelbana.

Ringen ska ritas så stor att spelarna har plats att stå i den med båda fötterna. Den ska ha en diameter mellan 35 och 50 cm och den ska ritas minst en meter från hinder. När ringen skall göras ska alla gamla ringar i närheten av utkastplatsen sudda ut. Ringen är inte förbjudet område. Vid utkast ska spelaren stå med fötterna helt inom ringen, övertramp är förbjudet. Man får inte helt lämna ringen och båda fötterna ska ha markkontakt till dess klotet eller lillen har landat. Ingen annan kroppsdel får heller vidröra marken utanför ringen. Dock kan rörelsehindrade tillåtas att ha endast en fot i ringen. För rullstolsburen spelare gäller att drivhjulet, på samma sida som kastarmen, ska vara inom ringen. Spelare som kastar ut lillen behöver inte vara densamma som den som kastar första klotet.

7 § Avstånd vid lilleutkast

För att ett lilleutkast ska vara giltigt krävs:

1) att det kortaste avståndet mellan lillen och ringens innerkant ska vara:

mellan 4-8 meter för miniorer som fyller högst 11 år under året.

mellan 5-9 meter för juniorer som fyller mellan 12-14 år under året.

mellan 6-10 meter för övriga.

2) att ringen befinner sig minst 1 meter från hinder.

3) att lillen ska ligga minst (1 meter från hinder) och utanför förbjudet område.

Om det lag som ska kasta ut lillen inte lyckats placera den korrekt redan på 1:a försöket, har motståndarlaget rätt att lägga lillen inom enligt åvanstående regler. Det har också rätt att ändra ringens placering.

OBS det första laget kasta ändå ut första klotet.

8 § Giltiga lilleutkast

Ett lilleutkast är ogiltigt om lillen stoppas av en domare, en spelare, en åskådare, ett djur eller något föremål i rörelse. Lillen ska då kastas om.

Även om ett första klot har spelats utan att lillens placering har godkänts, har motståndarlaget rätt att ifrågasätta lillens reglementsenliga läge. Om anmärkningen godtas, ska lillen kastas om, samma gäller det spelade klotet.

Om båda lagen anser att kastet med lillen var ogiltigt ska det göras om. Om endast ett av lagen godkänner lillens placering, ska domaren avgöra. Om ett lag handlar annorlunda förlorar det rätten att kasta lillen.

Om däremot även motståndarlaget har spelat ett klot, anses lillens position definitivt vara godkänd och inga protester godtas.

9 § Ogiltig lille under pågående omgång

Lillen är ogiltig i följande fall:

1) När den under spelet förflyttas till förbjudet område, även om den kommer tillbaka till tillåtet område. Den lille som ligger på gränslinjen till ett förbjudet område är giltig. Den blir ogiltig först när den helt och hållet har passerat gränsen. Vattenpöl där den flyter fritt räknas som förbjudet område för den.

2) Då den förflyttade lillen, trots att den befinner sig inom tillåtet område, inte är synlig från ringen enligt villkoren i 7 §. En lille som döljs av ett klot är dock giltig och i spel. Domaren får tillfälligt lyfta upp klot för att undersöka om den är synlig.

3) När den har förflyttats så att den befinner sig mindre än 3 meter från ringen eller mer än (15 meter för miniorer) (20 meter för övriga).

4) När den, under spel på markerad bana, förflyttas till annan bana än den direkt intill eller förflyttas utanför kortlinjen.

10 a § Borttagande av hinder

Det är förbjudet att ta bort, flytta eller trampa ner eventuella hinder som finns på spelbanan. Dock får den spelare som ska kasta ut lillen bilda sig en uppfattning om den avsedda nedslagsplatsen genom att känna på marken högst tre gånger med ett av sina klot. Dessutom får den spelare som står i tur att spela eller dennes medspelare trampa till en nedslagsplats från ett tidigare spelat klot.

10 b § Utbyte av lille eller klot

Det är förbjudet för spelare att byta klot eller lille utom i följande fall:

1. Lille eller klot försvinner och kan ej återfinnas inom 5 minuter.

2. Lille eller klot går sönder. I detta fall anses den största delen markera läget. Om det finns fler klot att spela ersätts den största delen, eventuellt efter nödvändig mätning, av ett klot/lille med så snarlik diameter som möjligt.

Vid nästa spelomgång ska det trasiga klotet/lillen bytas ut.

Om det rör sig om ett klot får spelaren byta hela klotsetet

11 § Dold eller flyttad lille

Löv eller pappersbitar, som under spelets gång skymmer lillen, ska tas bort.

Om blåst eller markens lutning gör att en lille åter kommer i rörelse, ska den läggas tillbaka på sin föregående plats.

Detsamma gäller om lillen oavsiktligt rubbats av domaren, en spelare, en åskådare, ett klot eller en lille som kommer från en annan match, ett djur eller något föremål i rörelse.

För att undvika oenighet om lillens position bör den markeras.

Protester rörande position för klot eller lille kan inte godkännas om den ej är markerad eller på annat sätt känd.

Om lillen flyttas av ett spelat klot i samma match, direkt eller indirekt, ska lillen inte flyttas tillbaka.

12 § Lille som förflyttas utanför anvisad spelbana

Om lillen under spelet förflyttas till en annan spelbana, är den spelbar om inte 9 § säger annat.

13 § Poängberäkning vid död lille

Om en lille förflyttas så att den blir ogiltig (9 § fall 1-6) finns tre alternativ: 1) Båda lagen har klot kvar att spela. Omgången är oavgjord. 2) Inget av de två lagen har fler klot att spela. Omgången är oavgjord. 3) Endast ett av lagen har klot kvar. Detta lag får tillgodoräkna sig lika många poäng, som det har klot kvar att spela.

14 § Stoppad lille

Följande gäller beträffande en lille, som skjuts iväg efter en träff av ett bouleklot:

1) Om den stoppas eller ändrar riktning på grund av en domare eller en åskådare , ska den förbli liggande där den stannat.

2) Om den stoppas eller ändrar riktning på grund av en spelare i matchen som befinner sig på banan, får dennes motståndare välja mellan att:

a) Låta lillen ligga där kvar den ligger.

b) Lägga tillbaka lillen på dess förutvarande plats.

c) Placera lillen någonstans på förlängningen av en linje mellan det förutvarande och det nuvarande läget, med maximalt avstånd 20 meter (15 meter för yngre spelare), och så att den är synlig från ringen.

Alternativen b) och c) är tillämpbara endast om lillens förutvarande placering är markerad eller på annat sätt helt känd.

Om lillen efter att ha träffats passerar förbjudet område, och därefter återkommer till spelplanen, är den ogiltig och reglerna i 13 § ska tillämpas.

15 § Kast av klot

Det första klotet i en omgång kastas av en spelare i det lag, som vunnit lottningen om lillen eller vunnit den föregående omgången. I fortsättningen kastar det lag som inte ligger närmast lillen. När endast ett lag har klot kvar spelas dessa. Ett lag har dock rätt att avstå från att spela alla sina klot.

Man får inte ta hjälp av något föremål för att rikta in klotet, man får heller inte rita streck på marken för att märka ut en nedslagsplats.

När man spelar sitt sista klot får man inte ha något extra klot i andra handen. Kloten ska kastas ett och ett.

Spelade klot får inte kastas om, med följande undantag:

a) Man ska kasta om klot som stoppas eller ändrar riktning mellan ringen och lillen av ett klot eller en lille från en annan match, eller av ett djur, eller av något föremål i rörelse.

b) Omkast ska också ske enligt 8 §, andra stycket, vid omkast av lille.

c) Ett klot som stoppas av en motståndare får kastas om i det fall som beskrivs i 19 § tredje stycket.

Innan klotet kastas ska spelaren rengöra det från lera och smuts.

Om det först spelade klotet rullar in på förbjudet område är det motståndarlagets tur att spela och man växlar på så sätt tills det finns något klot inom tillåtet område. Om inga klot finns kvar inom tillåtet område efter ett skott eller lägg, ska man tillämpa bestämmelserna i 28 § om klot som ligger på samma avstånd från lillen.

16 § Åskådares eller spelares uppträdande

Åskådare och spelare ska vara tysta under den tid spelaren disponerar för att kasta sitt klot. Motståndarna får varken gå omkring, gestikulera eller göra något annat, som kan störa spelaren. Endast dennes medspelare får uppehålla sig mellan ringen och lillen. Motståndarna ska befinna sig bortom lillen eller bakom spelaren och i båda fallen minst två meter vid sidan om.

17 § Provkast

Provkast får inte förekomma under pågående match.

18 § Ogiltiga klot

Ett klot på gränsen till förbjudet område är godkänt. Ett klot blir ogiltigt så snart det i sin helhet kommit in på förbjudet område. Om klotet därefter, exempelvis beroende på marklutning eller studs mot något föremål, återkommer till det tillåtna området ska det omedelbart tas därifrån och allt som det har rubbat ska återställas. Så snart ett klot blir ogiltigt ska det tas ur spelet. Om så inte sker, blir det giltigt igen i och med att ett klot kastas av motståndarlaget.

19 § Stoppade klot

Spelat klot som stoppats eller ändrat riktning på grund av åskådare eller domare ska ligga kvar där det stannade.

Spelat klot som stoppats eller ändrat riktning på grund av en medspelare är ogiltigt.

Spelat klot som stoppats eller ändrat riktning på grund av någon från motståndarlaget får enligt spelarens bestämmande antingen kastas om eller ligga kvar på den plats där det stannade. Se även 15 §.

Om ett tidigare spelat klot, efter att ha blivit träffat, stoppas eller ändrat riktning på grund av en spelare, kan motståndaren till den som begått förseelsen besluta att:

1) Låta det ligga kvar där det stannade.

2) Placera det någonstans på förlängningen av en linje, som utgår från den punkt där det träffade klotet befann sig och fram till den plats där det nu befinner sig, dock enbart inom tillåtet område och under förutsättning att klotet har varit markerat eller dess position helt känd.

Den spelare som avsiktligt stoppar ett klot i rörelse utesluts tillsammans med sitt lag omedelbart från pågående match.

20 § Flyttade klot

Om blåst eller markens lutning gör att ett klot som stannat åter kommer i rörelse, ska det läggas tillbaka på sin föregående plats. På samma sätt ska förfaras med varje klot som oavsiktligt rubbats av en spelare, en åskådare, ett djur eller något föremål i rörelse.

För att undvika oenigheter, bör spelarna markera kloten. Om kloten inte har markerats eller deras positioner är helt kända kan domaren endast döma utifrån deras faktiska positioner. Om däremot ett klot flyttas av klot i den egna matchen ska det ligga kvar.

21 § Spel med annans klot

Spelare som spelar någon annans klot får en varning. Första gången anses det kastade klotet vara giltigt, men det ska genast bytas ut, eventuellt efter en mätning. Om felet upprepas under samma match ogiltigförklaras det felaktigt kastade klotet och allt som det har rubbat ska återställas.

22 § Felaktigt spelade klot

Varje klot som inte kastats enligt reglerna är ogiltigt och allt det rubbat återställs, om det är markerat eller positionerna kända. Motståndaren har emellertid rätt att tillämpa fördelsregeln och förklara kastet giltigt. I så fall är klotet giltigt och allt som har rubbats ska ligga kvar på sina nya platser.

23 § Poäng och mätning

Det lag som vid omgångens slut har ett klot närmast lillen har vunnit omgången och får tillgodoräkna sig lika många poäng som det har klot närmare lillen än motståndarnas bästa.

24 § Tillfälligt borttagande av klot

Om det behövs för att man ska kunna utföra en mätning, får man tillfälligt flytta på klot och hindrande föremål mellan lillen och det klot som ska mätas, efter det att man markerat deras lägen. Efter mätningen ska de borttagna föremålen läggas tillbaka. Om hindren inte kan flyttas undan, får mätningen utföras med hjälp av en passare.

25 § Mätning

Det lag som spelat senast ska utföra mätningen. Motståndarna har alltid rätt att kontrollera mätningen. När som helst under omgången kan domaren rådfrågas om den inbördes ordningen på kloten som ska mätas, oavsett rangordning, och beslutet är utan appell. Varje mätning och bedömning av avstånden ska vara tillförlitlig. Varje lag ska ha tillgång till måttband eller annat mätinstrument. Det är förbjudet att mäta med fötterna.

26 § Borttagna klot

Det är förbjudet för spelare att ta upp spelade klot innan omgången avslutats. Klot som tas bort vid omgångens slut innan de av båda lagen godkänts som poäng är ogiltiga. Mot detta kan protester ej anföras. Det är förbjudet att utan tillåtelse flytta eller ta bort motståndares klot.

26 § Rubbade klot eller lille

Mätningen är förlorad för ett lag om någon av dess spelare under mätningen rubbar lillen eller något av de klot som ska mätas. Om domaren under mätningen rubbar eller flyttar på lillen eller ett klot får domaren bedöma vilket klot som var närmast eller döma lika. I båda fallen är domarens bedömning utan appell och kvarstår tills något av kloten som mättes eller lillen flyttats.

27 § Klot på lika avstånd

När de två lagens bästa klot ligger på samma avstånd från lillen kan följande situationer uppstå:

1) Om det inte finns fler klot kvar att spela, är omgången oavgjord och lillen tillfaller det lag som kastade ut den i förra omgången.

2) Om endast ett lag har klot kvar, ska dessa spelas.

3) Om båda lagen har klot kvar ska det lag, som spelade det senaste klotet spela igen, därefter motståndarlaget och man fortsätter så till dess ett av lagen tar poäng. (Se dock undantag i 15 §.) Därefter spelas i vanlig ordning.

28 § Skräp på klot eller lille

Om något fastnat på kloten eller på lillen och kan försvåra mätningen, ska det tas bort innan mätningen utförs.

Disciplin

Tävlingsbestraffningar utdelas av domare.

29 § Protester

Inga andra protester än de som inges till domaren kan beaktas. Protester som inges efter avslutad match beaktas inte. Varje lag ska tillse att motståndarlaget följer gällande bestämmelser (licenser, spelklass, spelbana, klot etc.).

30 § Bestraffning vid frånvaro

Spelarna ska vara närvarande vid sekretariatet när lottningen tillkännages.

Om ett lag inte kommer till spel inom 5 minuter efter den officiellt meddelade starttiden för matchen tilldelas motståndarlaget 1 poäng. Det erhåller därefter 3 poäng för varje ytterligare 5 minuters försening.

Det lag, som inte infunnit sig på den anvisade spelbanan senast 25 minuter efter den fastställda spelstarten, har förlorat matchen.

Samma regel tillämpas även då spelet återupptas efter ett av tävlingsledningen beslutat avbrott. Ett icke fulltaligt lag behöver inte invänta frånvarande spelare utan kan påbörja spelet, dock utan att disponera frånvarande spelares klot.

Spelare får inte avbryta sitt deltagande i en match eller lämna tävlingsområdet utan domarens medgivande.

31 § Sen ankomst

En spelare som är försenad och infinner sig inom en timme efter det en match har påbörjats, får inte delta i den pågående omgången men väl i de påföljande i matchen. Om en spelare är försenad och infinner sig mer än en timme efter det att matchen har påbörjats, får spelaren inte delta i matchen, men väl i eventuella efterföljande matcher. En omgång anses vara påbörjad i och med att lillen är giltigt utkastad.

32 § Utbyte av spelare

Utbyte av spelare är tillåtet fram till den officiella spelstarten. Ersättare får inte vara anmäld i annat lag i tävlingen.