Årsmöte Korpen Vadstena

Vi inbjuder alla våra medlemmar till Årsmöte

Söndag 24 mars kl. 10.00
Plats: Korpens lokaler

Dagordning i enlighet med Korpens stadgar.
Som medlem har du rösträtt vid mötet.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17/3 via mail: kansli@korpenvadstena.se

Anmälan till kansliet senast 20/3

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss
kansli@korpenvadstena.se eller 072-55 91 049

 

Dagordning

 • Årsmötets öppnande
 • Upprop av ombud
 • Fastställande av dagordning
 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande till mötet
 • Val av sekreterare till mötet
 • Val av två protokoll justerare, tillika rösträknare
 • Förenings verksamhetsberättelse
 • Föreningens årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande för ett år
 • Val av två styrelseledamöter om två år
 • Val av en styrelsesuppleant om ett år
 • Val av två revisorer om ett år
 • Val av en ledamot till valberedningen för ett år
 • Val av ombud till Svenska motions idrottsförbundets förbundsmöte
 • Val av ombud till SDF-årsmöte
 • Styrelsens förslag till verksamhets- och ekonomisk plan
 • Fastställande av medlemsavgift för 2024
 • Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens förslag till dessa
 • Avslutning
Välkommen!