Vision & stadgar

Livskvalitet åt alla. Alla har en plats i Korpen. 
Stadgarna gäller från år 2010

Inledning

Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform.

Lokala anpassningar kan därför bli nödvändiga. Dessa ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Vissa uppgifter krävs dock för att en lokal förening ska betraktas som juridisk person, nämligen:

  • den lokala föreningens namn.
  • ändamål och verksamhetsområde.
  • medlemskap.
  • föreningens organisation och dess beslutsmässighet.
  • årsmöten – tid, kallelse och representation samt dagordning.
  • regler för stadgeändring och föreningens upplösning.

 

STADGAR

För den ideella korpföreningen: Korpen Västerås MIF
Bildad: 31 mars 1946 med säte i Västerås kommun
Organisationsnummer: 878000-4589.

Kap 1. Ändamål

1 § Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer). Korpen organiserar såväl individer som grupper.
2 § Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

Kap 2. Verksamhetsidé, värdegrund och vision och policy

1 § Korpens verksamhetsidé är: livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap – alla platsar i Korpen.
2 § Korpens värdegrund är: människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en.
3 § Korpens vision är: en ledande och landsomfattande folkrörelse med motion, rekreation och friskvård i gemenskap.
4 § Föreningens policy är: Verksamhet och medlemskap är öppet för alla.
5 § Arrangera motionsverksamhet, lagidrotter och familjearrangemang.
6 § Arbeta med ungdomar för att få fler till att motionera och idrotta.
7 § Motverka tendenser till våld och översitteri.
8 § Verka för att droger och doping ej förekommer.
9 § Krav på att alla deltagare i våra lagidrotter skall ha betalt och registrerat medlemskap med ingående försäkring, för tryggt deltagande.
10 § Vara öppen för samarbete med andra grupper och föreningar.
11 § Minska klimatpåverkan genom uppmaning till samåkning till- och från våra arrangemang.

Kap 3. Beslutande organisation

1 § Korpföreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Kap 4. Tillhörighet

1 § Korpföreningen är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Föreningen tillhör det lokala korpförbundet samt specialdistriktsförbundet inom det geografiska område där den är verksam. Korpföreningen är skyldig att följa ovan nämnda medlemsorganisationers stadgar, tävlingsregler och beslut samt att ställa korpföreningens handlingar till förfogande för dessa.

 Kap 5. Korpföreningens medlemmar

1 § Korpföreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i korpföreningen.
2 § Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utser. Ansökan om medlemskap får avslås av styrelsen endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta korpföreningens ändamål eller intressen.
3 § Medlem som vill lämna korpföreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur korpföreningen.
4 § Medlem kan uteslutas ur korpföreningen om denne har försummat att betala av korpföreningens beslutade avgifter, motarbetat korpföreningens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt uppenbarligen skadat korpföreningens intressen. Beslut om uteslutning ska fattas av korpföreningens styrelse. Innan slutligt beslut fattas ska medlemmen inom minst femton dagar ges tillfälle att yttra sig. I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad som gäller för överklagande. Beslutet ska tillställas den berörde inom tre dagar och får överklagas inom tre veckor.

 5 § Medlem har rätt
- att delta i korpföreningens idrottsliga verksamhet
- att delta i beslut om korpföreningens verksamhet
- att få information om korpföreningens angelägenheter

 Medlem har skyldighet
- att följa stadgar och beslut
- att erlägga medlemsavgift
- att godkänna att korpföreningen registrerar, behandlar och publicerar medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och på det sätt som föreningen beslutar om i sin verksamhet.

Kap 6 Medlemsavgift
1 § Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningens årsmöte.

Kap 7. Sammansättning av styrelse m. m.

1 § Korpföreningen ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning.
2 § Korpföreningen ska verka för människors lika värde och motverka alla former av diskriminering.
3 § Endast den som är medlem i korpföreningen är valbar till förtroendeuppdrag. Anställd inom korpföreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i korpföreningen.

Kap 8. Firmateckning

1 § Korpföreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelsen beslutar.

Kap 9. Verksamhets- och räkenskapsår

1 § Korpföreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

Kap 10. Stadgar

1 § Korpförening ska anta stadgar som är förenliga med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets normalstadgar för korpföreningar.
2 § Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
3 § För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Ändring eller tillägg ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Kap 11. Upplösning av korpföreningen

1 § För upplösning av korpföreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 
2 § I beslut om upplösning av korpföreningen ska anges dels att Korpföreningens tillgångar ska användas till bestämt Korpen-främjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras. 
3 § Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Kap 12. Årsmötet

 1 § Årsmötet, som är korpföreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Medlemmarna ska kallas till årsmötet senast trettio dagar före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för korpföreningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet.
2 § Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast femton dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
3 § Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud med fullmakt.
4 § Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
5 § Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra.
6 § Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas
– fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
– verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen
– revisorernas berättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– val av ordförande, medlemmar i styrelsen, revisorer och valberedning
– inkomna motioner
– fastställande av verksamhetsplan och budget
– fastställande av medlemsavgift. I beslut om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter inte delta. Beslut får bara fattas i fråga som finns med i den utsända dagordningen.
7 § Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska genomföras när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar eller en revisor begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Underlåter styrelsen att inom femton dagar utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Kap 13. Valberedningen

1 § Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper.
2 § Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
3 § Valberedningen ska senast trettio dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
4 § Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
5 § Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte. 

Kap 14. Revisorer

1 § Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av korpföreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
2 § Revisorerna ska ha tillgång till korpföreningens handlingar och bokslut senast trettio dagar före årsmötet.
3 § Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast femton dagar före årsmötet.

Kap 15. Styrelsen

1 § Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Styrelsen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper. Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt.
2 § Mellan årsmötena är styrelsen korpföreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
3 § Styrelsen ska, inom ramen för Riksidrottsförbundets, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och dessa stadgar, svara för korpföreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
4 § Det åligger styrelsen särskilt att:- tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas i korpföreningen- verkställa av årsmötet fattade beslut samt i övrigt leda arbetet inom korpföreningen.- ansvara för och förvalta korpföreningens ekonomiska medel.
5 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras.  
6 § Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till annat organ, enskild medlem eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen.

Kap 16. Sektioner/ Aktivitetsansvariga

1 § Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av korpföreningens årsmöte eller extra årsmöte, som sammankallats för prövning av sådan fråga. Årsmötet får överlåta sådant beslut till föreningsstyrelsen.
2 § Korpföreningens årsmöte den 2011-30-03 beslöt att ersätta tidigare sektions-styrelse med Aktivitetsansvariga för respektive lagsport.
3 § Aktivitetsansvariga utser själva sina egna medarbetare.
4 § Planering av respektive lagsports verksamhet och ekonomi sker i samarbete mellan Korpstyrelsen och Aktivitetsansvariga.
5 § Valberedningen kontaktar respektive aktivitetsansvarig om fortsatt medverkan eller föreslår Korpstyrelsen nya namn för godkännande.
6 § Korpstyrelsen har huvudansvaret för planering, budget och verksamhetsinnehåll i respektive lagsport. 

Kap 17. Tvist

1 § Talan i tvist där parterna är enskild medlem, korpförening, lokalt korpförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.