Protokoll Årsmöte 2021

Datum 1 mars 2021 14.00

Plats Gamla Värmdövägens Park, Nacka

 

Årsmötets öppnande.

Göran Murvall öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Göran Murvall valdes till ordförande för årsmötet och Ann-Sofie Rickby valdes till sekreterare.

Godkännande av röstlängd.

Antalet röstberättigade deltagare räknades och fastställdes till 15.

(Bil 1).

Val av två personer att justera dagens protokoll och att dessutom vara rösträknare.

Mötet beslutade välja Vaili Brink Broman och Len Murvall att justera protokollet och att vara rösträknare.

Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.

Årsmötet finner att mötet utlysts på behörigt sätt.

Fastställande av dagordning.

Mötet beslutade godkänna dagordningen, men med följande ändring:

Pktr 10, 11 och 12 behandlas istället i ordning 11, 12 och 10.

Styrelsens verksamhetsberättelse med redovisning och bokslut för den första verksamhetsperioden 23 september – 31 december 2020.

Efter ordförandens genomgång av verksamhetsberättelsen, beslutade mötet att lägga denna till handlingarna.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsperioden 23 september – 31 december 2020.

Mötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 23 september – 31 december 2020.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

Anders Hedlund sammanfattade den ekonomiska situationen för föreningen. Styrelsen anser att det för närvarande är svårt att långsiktigt fastställa verksamhetsplan och ekonomisk plan. Rådande situation med Covid -19 pandemi är huvudsakligt skälet till ett sviktande medlemsunderlag och därmed till en osäker ekonomisk situation. Här hänvisas till skriftlig redogörelse som bifogas protokollet. (Bil 2).

Behandling av styrelsens förslag till svar på, i rätt tid inkomna motioner.

Anders Hedlund redogjorde för inskickad motion angående förslag om sänkt medlemsavgift. (Bil 3).

Göran Murvall redogjorde för styrelsens svar på motionen, med nej till förslaget. (Bil 3).

Fastställande av medlemsavgifter.

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2021 ska vara 300 kronor.

Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

Årsmötet valde Göran Murvall till ordförande, ett år.

b) två övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två år.

Årsmötet valde Eva Olivestedt och Anders Hedlund till ledamöter, två år.

c) två övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av ett år.

Årsmötet valde Vaili Brink Broman och Eva Sandler till ledamöter, ett år.

d) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.

Årsmötet valde Lena Murvall till suppleant, ett år.

e) en revisor och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

Årsmötet valde Kåre Jansson, ett år.

f) två ledamöter till valberedning för en tid av ett år, varav en utses till sammankallande.

Årsmötet valde Ann-Sofie Rickby till sammankallande och Maud Lövqvist, båda ett år.

g) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Årsmötet valde Göran Murvall.

Eventuella övriga frågor som fastställts under punkt 6. Beslut i fråga, av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse, för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inga övriga frågor föreligger.

Årsmötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.