Drogpolicy

Alkohol-, tobaks- och narkotikapolicy för Korpen Timrå

 

Styrelsen i Korpen Timrå har ansvar för att informera anställda, medlemmar och ledare i Korpens verksamhet om denna policy.

Inom idrottsrörelsen vill vi ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också ”hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger”. Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för idrottens inställning i alkoholfrågan. Droger i olika former är negativt för idrotten.

 

Nedanstående riktlinjer avser alkohol, nikotin och narkotika.

 

Alkohol

Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig utövaren att värna om sin kropp. I föreningarna blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande.

Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens skadeverkningar.

Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

 

Riktlinjerna innebär:

 • Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet.

 • Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker (spritdrycker, vin, starköl och öl (starkare än lättöl)) till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

 • Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra införsel av medhavda alkoholdrycker.

 • Att idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker. Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och sk folköl vid idrottsevenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och att det kommer minderåriga till del.

 • Att idrottsföreningar och förbund uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.

 • Att idrottsföreningar och förbund i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

 • Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållande till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund och enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.

 • Att SF i samverkan med SISU Idrottsutbildarna och nykterhetsrörelsen tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera förbund, föreningar, ledare och aktiva till diskussioner i syfte att nå en samlad policy anpassad efter det egna förbundet och den egna föreningens förutsättningar.

 • Att gränsen för rattonykterhet gäller vid bedömning av nyktert tillstånd.

 

Nikotin

Nikotinets effekter på det centrala nervsystemet är karakteristiska för beroendeskapande droger. Det påverkar och förändrar hjärnans signalsystem. Det är små mängder nikotin som krävs för att ge rökarna eller snusarna de eftersträvade effekterna i centrala nervsystemet. Nikotinet förorsakar även ett förhöjt blodtryck vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och slaganfall.


Tobaksrökning

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara. En rad undersökningar från Sverige och andra länder samt rapporter från WHO bekräftar den stora hälsorisk rökningen utgör för rökarna själva samt att även icke-rökare som vistas i rökig miljö kan vara riskutsatta. Tobaksrökningen är en av de största enskilda orsakerna till ohälsa. Tobaksdöden drabbar varje år åtminstone ca 10 000 personer i Sverige. Varannan rökare dör i sjukdomar kopplade till tobaksrökning.

 

Snus

Snusning ger kroppen en hög halt av nikotin vilket leder till att individen utsätts för skaderisker särskilt med effekter på cirkulationssystemet.


Idrotten som förebild

Idrotten arbetar på olika sätt för att minska konsumtionen av tobaksrökning och snus. Ungdomsledarna inom idrottsrörelsen med sin stora barn- och ungdomsverksamhet har en stor betydelse när det gäller att vara förebilder och uppmuntra barn och ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.

 

Riktlinjerna innebär:

 • Att idrottsrörelsen skall vara medveten om tobaksrökningens skaderisker och informera om ”de begränsningar av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus” vilket regleras i tobakslagen.

 • Att det utöver vad tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas.

 • Att idrottsförening och förbund uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.

 • Att förenings- förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer.

 • Att ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar.

 

Narkotika

 • Styrelsen har ansvar att ingripa vid misstanke om missbruksproblem.

 • Styrelsen ska uppmärksammas på det misstänkta problemet och omedelbart vidta åtgärder i stödjande syfte.

 • Vid varje ingripande är det viktigt att tänka på den enskildes integritet och värdighet.

 • Alla insatser ska ske under absolut sekretess – både vid interna och externa kontakter.

 • Anställda och ledare i Korpens verksamhet bör informeras om narkotikans skadeverkningar och missbrukarens beteendemönster.

 

Källor:

Riksidrottsförbundets policy: Alkohol och tobak inom idrotten.

SCA Forest Products alkohol och narkotikapolicy – för en säker arbetsmiljö