Korpen | Stadgar

Korpen Kiruna MotionsidrottsföreningBildad 1 juni 1953 med säte i Kiruna kommun
Organisationsnummer 897300-0899
Reviderad 2006-03-06, 2016-03-06, 2017-03-22, 2019-03-26
                                                                               

Kap 1. Ändamål

1 § Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott och rekreation. Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra sammanslutningar (korporationer). Korpen organiserar såväl individer som grupper.

2 § Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

Kap 2. Verksamhetsidé & Värdegrund

1 § Korpens verksamhetsidé är: Korpen gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans.

2 § Korpens värdegrund är: glädje, gemenskap och alla är välkomna.

Kap 3. Beslutande organisation

1 § Korpföreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Kap 4. Tillhörighet

1 § Korpföreningen är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Föreningen tillhör specialdistriktsförbundet inom det geografiska område där den är verksam. Korpföreningen är skyldig att följa ovan nämnda medlemsorganisationers stadgar, tävlingsregler och beslut samt att ställa korpföreningens handlingar till förfogande för dessa.

Kap 5. Korpföreningens medlemmar

1 § Korpföreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i korpföreningen.

2 § Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utser. Ansökan om medlemskap får avslås av styrelsen endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta korpföreningens ändamål eller intressen.

3 § För att delta i Korpens aktiviteter krävs ett personligt medlemskap. Detta berör dock ej öppna arrangemang.

4 § Medlem som ej har giltigt medlemsskap anses ha begärt sitt utträde            från föreningen.

5 § Medlem kan uteslutas ur korpföreningen om denne har försummat att betala av korpföreningens beslutade avgifter, motarbetat korpföreningens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt uppenbarligen skadat korpföreningens intressen. Beslut om uteslutning ska fattas av korpföreningens styrelse. Innan slutligt beslut fattas ska medlemmen inom minst 15 dagar ges tillfälle att yttra sig. I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad som gäller för överklagande. Beslutet ska tillställas den berörde inom tre dagar och får överklagas inom tre veckor

6 § Medlem har rätt:
• att delta i korpföreningens idrottsliga verksamhet.
• att delta i beslut om korpföreningens verksamhet.
• att få information om korpföreningens angelägenheter.
• att mot en eventuellt förekommande aktivitetsavgift delta i annan korpförenings verksamhet utan att betala en ny medlemsavgift.

Medlem har skyldighet:
• att följa stadgar och beslut.
• att erlägga medlemsavgift.
• att godkänna att korpföreningen registrerar, behandlar och publicerar medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och på det sätt som föreningen beslutar om i sin verksamhet.

Kap 6. Medlemsavgift

1 § Medlemsavgiftens storlek beslutas årsmötet

Kap 7. Medlem i annan korpförening

1 § Föreningen ska erbjuda medlemmar i en annan korpförening att mot en eventuell aktivitetsavgift delta i föreningens verksamhet utan att betala en ny medlemsavgift.

Kap 8. Sammansättning av styrelse m.m.

1 § Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter med 2-4 suppleanter. Ordförande väljs för en mandattid av 1 år och övriga ledamöter med hälften varje år med 2års mandattid. Suppleanterna väljs för en tid av 1 år.

2 § Korpföreningen ska verka för människors lika värde och motverka alla former av diskriminering.

3 § Endast den som är medlem i korpföreningen är valbar till förtroendeuppdrag. Anställd inom korpföreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i korpföreningen.

Kap 9. Firmateckning

1 § Korpföreningens firma tecknas av styrelsen eller av de personer som styrelsen beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer som erfordras.

Kap 10. Verksamhets- och räkenskapsår

1 § Korpföreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

Kap 11. Stadgar  

1 § Korpförening ska anta stadgar som är förenliga med Korpen Svenska Motions­idrottsförbundets normalstadgar för korpföreningar.

2 § Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

3 § För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Ändring eller tillägg ska godkännas av Korpen Svenska Motions idrottsförbund.

Kap 12. Upplösning av korpföreningen

1 § För upplösning av korpföreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

2 § I beslut om upplösning av korpföreningen ska anges dels att korpföreningens tillgångar ska användas till bestämt korpfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.

3 § Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen Svenska Motionsidrotts­förbundet.

Kap 13. Årsmötet

1 § Årsmötet, som är korpföreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen fastställer.

Medlemmarna ska kallas till årsmötet senast 30 dagar före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för korpföreningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen. Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet.

2 § Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

3 § Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud med fullmakt.

4 § Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet

5 § Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska personval ske slutet. Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal alltid lotten avgöra.

6 § Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas:
• fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
• verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen.
• revisorernas berättelse.
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• val av ordförande, medlemmar i styrelsen, revisorer och valberedning
• inkomna motioner.
• fastställande av verksamhetsplan och budget.
• fastställande av medlemsavgift

I beslut om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter inte delta. Beslut får bara fattas i fråga som finns med i den utsända dagordningen.

7 § Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska genomföras när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar eller en revisor begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Underlåter styrelsen att inom 15 dagar utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke

Kap 14. Valberedningen

1 § Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper.Valberedningen består av 2 ledamöter, en man och en kvinna, av dessa utses 1 ledamot av årsmötet samt en ledamot av föreningsstyrelsen

2 § Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer

3 § Valberedningen ska senast trettio dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

4 § Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

5 § Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte.

Kap 15. Revisorer

1 § Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av korpföreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

2 § Revisorerna ska ha tillgång till korpföreningens handlingar och bokslut senast trettio dagar före årsmötet.

3 § Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 15 dagar före årsmötet.

MIF:s revisorer är 2 ordinarie och 1 suppleant.

Kap 16. Styrelsen

1 § Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt.

2 § Mellan årsmötena är styrelsen korpföreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

3 § Styrelsen ska, inom ramen för Riksidrottsförbundets, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och dessa stadgar, svara för korpföreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

4 § Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas i korpföreningen.
• verkställa av årsmötet fattade beslut samt i övrigt leda arbetet inom korpföreningen.
• ansvara för och förvalta korpföreningens ekonomiska medel.

5 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras.

6 § Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till annat organ, enskild medlem eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen.

Kap 17. Sektioner

1 § Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av korpföreningens årsmöte eller extra årsmöte, som sammankallats för prövning av sådan fråga. Årsmötet får överlåta sådant beslut till föreningsstyrelsen

2 § Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av ordföranden och det antal övriga ledamöter som korpföreningens årsmöte beslutar. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av korpföreningens årsmöte eller vid möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse ska underställas korpföreningens styrelse för godkännande. Korpföreningens styrelse får utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. Korpföreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot av sektionsstyrelse. 

3 § Korpföreningens styrelse fastställer de ekonomiska ramar samt övriga befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Kap 18.  Tvist

1 § Talan i tvist där parterna är enskild medlem, korpförening, lokalt korpförbund eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, Korpen Svenska Motionsidrotts­förbundets stadgar eller Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrotts­styrelsen fastställt reglemente för idrottens.