Kallelse till Årsmöte för Sickla Seniorer 2023

Datum           torsdag 16 mars 2023, 15.00.  

Plats:             Lillstugan vid Nacka kyrka.

Förslag till dagordning och föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Godkännande av röstlängd.
 4. Val av två personer att justera dagens protokoll och att dessutom vara rösträknare.
 5. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med redovisning och bokslut för verksamhetsperioden 1 januari - 31 december 2022. 
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsperioden 1 januari - 31 december 2022. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
 10. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår oförändrad avgift (300 kr) för innevarande år och en höjning till 400 kr för 2024.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag till svar på i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
 14. a) ordförande för en tid av ett år,
 15. b) två övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två år,
 16. c) två övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av ett år,
 17. d) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år,
 18. e) en revisor och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
 19. f) två ledamöter till valberedning för en tid av ett år, varav en utses till sammankallande och
 20. g) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 21. Eventuella övriga frågor som fastställts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 22. Årsmötets avslutande

//Styrelsen för Idrottsföreningen Sickla Seniorer

 

Alla aktiviteter i Sickla Seniorer