Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om Korpens integritetsskyddspolicy. Den handlar om hur och på vilket sätt vi skyddar din integritet. Att värna din integritet och följa gällande dataskyddslagstiftning är viktigt för oss. Vi följer de krav som finns i EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). All data som vi samlar in och använder lagras på ett säkert sätt och endast så länge som uppgifterna behövs och är relevanta.

Korpens medlemmar, anslutna föreningar och vi på förbundet använder ett IT-system som vi kallar KIT. KIT används för att kommunicera och informera samt till att göra anmälningar, bokningar, betalningar m.m. För att vi och våra anslutna föreningar ska kunna administrera medlemskap behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter i samband med skapande av ett användarkonto i KIT. Vilka uppgifter detta är och hur de används kan du läsa mer om nedan.

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift anses all information om en identifierad fysisk person eller en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av namn, personnummer, IDnummer, e-postadress eller annan kontaktuppgift, en lokaliseringsuppgift, en IP-adress eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Typ av personuppgifter som vi samlar in

När man vill bli medlem i en förening som är ansluten till Korpen behöver man lämna vissa uppgifter som sparas i KIT. Dessa uppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kort- och betalinformation, lösenord, vilken idrott man utövar hos oss och vilka aktiviteter som man deltar i samt vad man är intresserad av att få information om. För vissa specifika ändamål, såsom för ansökan om och erhållande av statligt aktivitetsstöd (så kallat LOK-stöd) och liknande bidrag samt för tecknande av försäkring, behöver man även lämna sitt personnummer.

Förutom de uppgifter man som medlem själv lämnar till oss enligt ovan, innebär besök som görs på vår webbplats att vi från besökarens webbläsare tar emot och i serverloggar sparar information om webbläsaren och använt IP-nummer. Dessa uppgifter sparas i anonymiserad form utan att kopplas direkt till besökaren som person. Vi använder även i vissa fall annonseringsverktyget Google AdWords. Läs mer här.

Hur vi använder personuppgifter

Personuppgifter som medlemmar lämnat till oss används för att registrera och administrera medlemskapen, såsom att kommunicera och lämna information om olika aktiviteter, tävlingar, evenemang, hantera anmälningar, bokningar och betalningar samt utgöra underlag för aktivitetsstöd, bidrag och medlemsförsäkring. Denna behandling av personuppgifter behöver vi göra för att vi ska kunna hantera och administrera medlemskapen.

Insamlade och sparade uppgifter kan även användas för att skicka nyhetsbrev och genomföra medlemsundersökningar samt för marknadsföringsändamål, till exempel förmånserbjudanden och andra utskick. Sådana erbjudanden kan även gälla varor eller tjänster från externa organisationer och företag som vi samarbetar med, men avser alltid sådant som har koppling till Korpens verksamhet.

I samband med medlemsregistrering väljer man själv om man vill motta förmånserbjudanden och andra utskick, eller inte. Har man lämnat sitt samtycke till utskick och erbjudanden, kan man alltid när som helst senare återkalla detta.

Uppgifter som samlas in och lagras i anonymiserad form från den använda enheten, utan att vara kopplade direkt till dig som person, kan användas för analys och statistik för att skaffa oss bättre kunskap om hur vår webbplats används och hur vi kan utveckla och göra den bättre. Behandlingen av uppgifterna kan också komma att innebära viss profilering, det vill säga att personliga egenskaper bedöms för att analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, i syfte att kunna rikta erbjudanden och annan kommunikation som är utformad och anpassad efter medlemmens intressen och behov.

Mottagare som får del av personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in kommer endast att behandlas av oss inom förbundet och av de olika berörda anslutna föreningarna. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part utanför Korpens organisation. Uppgifterna kan dock lämnas ut till och behandlas av företag som förbundet ingår avtal med om drift och underhåll av KIT. Även Riksidrottsförbundet, IdrottOnline och samarbetande försäkringsbolag får del av uppgifterna i relevanta delar för ovan angivna ändamål om aktivitetsstöd och tecknande av försäkring. Anonymiserade uppgifter, som inte är kopplade direkt till någon registrerad medlem, kan komma att lämnas ut till externa mottagare, till exempel för statistiska ändamål.

Insamlade personuppgifter överförs inte till tredje land, dvs. till något land utanför EU/EES. Sådan överföring kan dock komma att ske om förbundet har anlitat ett personuppgiftsbiträde för utförande av viss behandling, förutsatt att det finns en laglig grund för sådan överföring.

Period som personuppgifter lagras

Personuppgifter som vi samlat in sparas tills vidare så länge medlemskapet består och KIT används. Uppgifterna slutar inte att sparas automatiskt bara för att man som medlem inte är aktiv eller använder KIT. Om man vill avsluta sitt medlemskap och användarkonto kontaktar man i första hand sin lokala förening och meddelar detta. Även efter att man har upphört att vara medlem, kan vissa uppgifter komma att sparas om det krävs enligt lag, eller behövs för statistiska eller historiska ändamål, såsom rekord, prestationer och tabeller från idrotter och aktiviteter där man har deltagit.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Det är vi på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet som har huvudansvaret för KIT och webbplatsen där KIT finns. Det är också förbundet som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. I vissa fall, t.ex. vid lokala utskick och aktiviteter, kan det dock vara den lokala föreningen som är personuppgiftsansvarig, ensam eller tillsammans med förbundet.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, org. nr: 802001-8613
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm, telefon: 08-699 60 00, e-post: info@korpen.se

Integritetsskyddsansvarig hos förbundet:
Ulrika Clevesjö, telefon: 08-699 64 03, ulrika.clevesjo@korpen.se

Kontaktuppgifter till respektive ansluten förening hittar du på föreningens webbplats.

Dataskyddsombud

Förbundet har utsett ett självständigt och oberoende dataskyddsombud, vars uppgift bl.a. är att övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud Magnus Wreile är: e-post magnus.wreile@korpen.se eller telefon 08-699 64 05.

Information om vissa rättigheter

Enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) har alla en rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om en själv som vi behandlar, samt även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade. Det finns vidare en rätt att i de fall och på de förutsättningar som sägs i dataskyddsförordningen begära radering av ens personuppgifter, begära begränsning av sådan behandling som rör ens egna personuppgifter samt att göra invändningar mot den behandling som sker. Man har också rätt att få ut och överföra sådana personuppgifter som man har lämnat till oss enligt vad som i dataskyddsförordningen kallas rätt till dataportabilitet.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Den som är missnöjd eller annars har anmärkningar mot den behandling av personuppgifter som vi, eller någon av våra föreningar utför, har möjlighet att lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen, (med föreslaget nytt namn Integritetsskyddsmyndigheten). Detta görs enklast genom e-post till imy@imy.se. Se mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Ändringar

Denna integritetsskyddspolicy kan när som helst komma att uppdateras eller ändras utan föregående meddelande. Sådan uppdatering eller förändring gäller och tillämpas omgående från publicering om inte annat meddelas.

Om du har frågor eller vill ha mer information om den behandling av personuppgifter som sker inom Korpen är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter ovan.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.